Activitats educatives

Reforç escolar

 

Intervenció psicoeducativa per aquells nens i nenes que tenen dificultats en seguir algunes matèries, fer els deures i/o estudiar. Es fa un pla personalitzat, individualitzat i conjuntament amb l’escola.

Estudi assistit

Taller d’acció educativa per ajudar a l’alumnat més desafavorit a adquirir hàbits i tècniques d’estudi, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques i promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social.

Els alumnes assistents aquest recurs, venen derivats del mateix centre escolar.

Acollida a nouvinguts

Suport al centre escolar de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre per facilitar l’adaptació i integració al grup, l’adquisició d’hàbits i normativa d’escola i l’ús de la llengua vehicular.

Conversa en català

Tallers de conversa en català per promocionar  i millorar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana de l’alumnat nouvingut o d’origen estranger dels centres educatius. Són activitats orals on l’alumnat té l’oportunitat de practicar la llengua catalana de forma natural. També els ajuda a desenvolupar habilitats per a escoltar i mantenir converses.

Educació emocional

Sessions d’educació emocional per conèixer i reconèixer els sentiments i emocions, propis i dels altres, comprendre-les i regular-les. Es treballa a partir d’activitats adaptades al grup d’edat i al mateix grup de treball.